محصولات

برای نمایش محصولات می توانید از آیتم های ذیل استفاده کنید و محصول مورد نظر خود را جستجو نمائید .

با کلیک بر روی کد محصول می توانید جزئیات کالا را مشاهده نمائید .
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
1A1Germanyبشر 25 ميلي آلماني
2A10Germanyبشر 10 ميلي آلماني
3A11Germanyبشر 1000 ميلي آلماني
4A12Germanyبشر 50 ميلي پلاستيکي آلماني
5A13Germanyبشر 100 ميلي پلاستيکي آلماني
6A14Germanyبشر 250 ميلي پلاستيکي آلماني
7A15Germanyبشر 600 ميلي پلاستيکي آلماني
8A16Germanyبشر 800 ميلي پلاستيکي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
9A17Germanyبشر 1000 ميلي پلاستيکي آلماني
10A18Germanyبشر 2000 ميلي پلاستيکي آلماني
11A2Germanyبشر 50 ميلي آلماني
12A3Germanyبشر 100 ميلي آلماني
13A4Germanyبشر 150 ميلي آلماني
14A5Germanyبشر 250 ميلي آلماني
15A6Germanyبشر 400 ميلي آلماني
16A7Germanyبشر 600 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
17A8Germanyبشر 800 ميلي آلماني
18A9Germanyبشر 5 ميلي آلماني
19B1Germanyارلن 25 ميلي آلماني
20B10Germanyارلن خلاء 500 ميلي آلماني
21B11Germanyارلن خلاء 1000 ميلي آلماني
22B12Germanyارلن خلاء 2000 ميلي آلماني
23B13Germanyارلن خلاء 3000 ميلي آلماني
24B2Germanyارلن 50 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
25B3Germanyارلن 100 ميلي آلماني
26B5Germanyارلن 500 ميلي آلماني
27B6Germanyارلن 1000 ميلي آلماني
28B7Germanyارلن 2000 ميلي آلماني
29B8Germanyارلن خلاء 100 ميلي آلماني
30B9Germanyارلن خلاء 250 ميلي آلماني
31C1Germanyبطري در پيچ دار 100 ميلي آلماني
32C10Germanyبطري در پيچ دار 250 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
33C11Germanyبطري در پيچ دار 500 ميلي آلماني
34C12Germanyبطري در پيچ دار 1000 ميلي آلماني
35C13Germanyبطري در پيچ دار 2000 ميلي آلماني
36C14Germanyبطري در پيچ دار 5000 ميلي آلماني
37C15Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 100 ميلي آلماني
38C16Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 250 ميلي آلماني
39C17Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 500 آلماني
40C18Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 1000 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
41C19Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 2000 ميلي آلماني
42D1Germanyباريل 5 ليتري شيشه اي
43D10Germanyباريل 10 ليتري شيشه اي
44D11Germanyباريل 20 ليتري شيشه اي
45D12Germanyباريل 5 ليتري پلاستيکي آلماني
46D13Germanyباريل 10 ليتري پلاستيکي آلماني
47D14Germanyباريل 20 ليتري پلاستيکي آلماني
48D15Germanyباريل 50 ليتري پلاستيکي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
49E1Germanyمزور 5 ميلي شيشه اي آلماني
50E10Germanyمزور 10 ميلي شيشه اي آلماني
51E11Germanyمزور 25 ميلي شيشه اي آلماني
52E12Germanyمزور 50 ميلي شيشه اي آلماني
53E13Germanyمزور 100 ميلي شيشه اي آلماني
54E14Germanyمزور 250 ميلي شيشه اي آلماني
55E15Germanyمزور 500 ميلي شيشه اي آلماني
56E16Germanyمزور 1000 ميلي شيشه اي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
57E17Germanyمزور 5 ميلي پلاستيکي
58E18Germanyمزور 10 ميلي پلاستيکي
59E19Germanyمزور 25 ميلي پلاستيکي
60E20Germanyمزور 50 ميلي پلاستيکي
61E21Germanyمزور 100 ميلي پلاستيکي
62E22Germanyمزور 150 ميلي پلاستيکي
63E23Germanyمزور 500 ميلي پلاستيکي
64E24Germanyمزور 1000 ميلي پلاستيکي
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
65F1Germanyمگنت 1 سانت آلماني
66F10Germanyمگنت 2 سانت آلماني
67F2Germanyمگنت 3 سانت آلماني
68F3Germanyمگنت 4 سانت آلماني
69F4Germanyمگنت 5 سانت آلماني
70G1Germanyبالن ته صاف 25 ميلي آلماني
71G10Germanyبالن ته صاف 50 ميلي آلماني
72G11Germanyبالن ته صاف 100 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
73G12Germanyبالن ته صاف 250 ميلي آلماني
74G13Germanyبالن ته صاف 500 ميلي آلماني
75G14Germanyبالن ته صاف 1000 ميلي آلماني
76G15Germanyبالن ته گرد 25 ميلي آلماني
77G16Germanyبالن ته گرد 50 ميلي آلماني
78G17Germanyبالن ته گرد 100 ميلي آلماني
79G18Germanyبالن ته گرد 250 ميلي آلماني
80G19Germanyبالن ته گرد 500 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
81G20Germanyبالن ته گرد 1000 ميلي آلماني
82G21Germanyبالن ژوژه 10 ميلي آلماني
83G22Germanyبالن ژوژه 25 ميلي آلماني
84G23Germanyبالن ژوژه 50 ميلي آلماني
85G24Germanyبالن ژوژه 100 ميلي آلماني
86G25Germanyبالن ژوژه 250 ميلي آلماني
87G26Germanyبالن ژوژه 500 ميلي آلماني
88G27Germanyبالن ژوژه 1000 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
89G28Germanyبالن ژوژه 2000 ميلي آلماني
90G29Germanyبالن ژوژه 5000 ميلي آلماني
91G30Germanyبالن کجلدار 250 ميلي آلماني
92G31Germanyبالن کجلدار 500 ميلي آلماني
93GF/AGermanyکاغذ واتمن GF/A
94GF/BGermanyکاغذ واتمن GF/B
95GF/CGermanyکاغذ واتمن GF/C
96GF/DGermanyکاغذ واتمن GF/D
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
97GF/FGermanyکاغذ واتمن GF/F
98H1---هيدرومتر 1000*1050 فرانسوي
99H10---هيدرومتر 1000*1100 فرانسوي
100H11---هيدرومتر 1100*1200 فرانسوي
101H12---هيدرومتر 1200*1300 فرانسوي
102H13---هيدرومتر 1300*1400 فرانسوي
103K1Germanyکارتوش 15*50 آلماني
104K10Germanyکارتوش 30*100 آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
105K11Germanyکارتوش 35*150 آلماني
106K12Germanyکروزه 10 ميلي آلماني
107K13Germanyکروزه 20 ميلي آلماني
108K14Germanyکروزه 25 ميلي آلماني
109K15Germanyکروزه 30 ميلي آلماني
110K17Germanylکروزه 72 ميلي آلماني
111K18Germanyگيره لوله چوبي آلماني
112L1Germanyلامل 20*20 آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
113L10Germanyلامل 50*24 آلماني
114L11Germanyلام آلماني
115L12Germanyلام نئوبار آلماني
116L13Germanyلام نئوبار آينه دار آلماني
117L15Germanyلوله آزمايش 100*16 آلماني
118L16Germanyلوله آزمايش 16*160 آلماني
119L17Germanyلوله آزمايش 18*180 آلماني
120L18Germanyلوله در پيچ دار 100*12 آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
121L19Germanyلوله در پيچ دار 16*100 آلماني
122L20Germanyلوله در پيچ دار 16*160 آلماني
123L21Germanyلوله سانترفيوژ آلماني
124L22Germanyلوله هماتوکريت آلماني
125M1Germanyملانژور سفيد آلماني
126M10Germanyملانژور قرمز آلماني
127M11Germanyويسکوزيمتر آلماني
128M12Germanyهاون آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
129M13Germanyمبرد حبابدار
130M14Germanyمبرد مارپيچ
131M16Germanyمخزن بورت سفيد آلماني
132M20Germanyاسپاچول استيل
133M21Germanyالک استيل آزمايشگاهي
134M22Germanyالکل سنج
135N1Germanyقيف با مش 3
136N10Germanyقيف با مش 4
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
137N11Germanyقيف ايمهوف آلماني
138N13Germanyقيف بوخنر7
139N14Germanyقيف بوخنر 8
140N15Germanyقيف بوخنر 10
141N16Germanyقيف بوخنر 12
142N17Germanyقيف بوخنر پلاستيکي 5
143N18Germanyقيف بوخنر پلاستيکي 7
144N19Germanyقيف بوخنر پلاستيکي 8
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
145N20Germanyقيف بوخنر پلاستيکي 10
146N21Germanyقيف بوخنر پلاستيکي 12
147N22Germanyقيف دکانتور 50 ميلي آلماني
148N23Germanyقيف دکانتور 100 ميلي آلماني
149N24Germanyقيف دکانتور 250 ميلي آلماني
150N25Germanyقيف دکانتور 500 ميلي آلماني
151N26Germanyقيف دکانتور 1000 ميلي آلماني
152N27Germanyقيف دکانتور 2000 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
153N28Germanyقيف دکانتور 4000 ميلي آلماني
154N29Germanyقيف سنتر گلس آلماني
155N30Germanyقيف شيار دار 10 سانت آلماني
156N31Germanyقيف شيار دار 15 سانت آلماني
157N32Germanyقيف شيشه اي 3/5 سانت آلماني
158N33Germanyقيف شيشه اي 5 سانت آلماني
159N34Germanyقيف شيشه اي 7/5 سانت آلماني
160N35Germanyقيف شيشه اي 12 سانت آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
161P1Germanyپيپت 1 ميلي آلماني
162P10Germanyپيپت 2 ميلي آلماني
163P11Germanyپيپت 5 ميلي آلماني
164P12Germanyپيپت 10 ميلي آلماني
165P13Germanyپيپت 20 ميلي آلماني
166P14Germanyپيپت 50 ميلي آلماني
167P15Germanyپيپت پاستور کوتاه آلماني
168P16Germanyپيپت پاستور بلند آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
169P17Germanyپيپت پر کن کوچک آلماني
170P18Germanyپيپت پر کن بزرگ آلماني
171P19Germanyپيپت پر کن برقي آلماني
172P20Germanyپيپت ژوژه 0.5 ميلي آلماني
173P21Germanyپيپت ژوژه 5 ميلي آلماني
174P22Germanyپيپت ژوژه 10 ميلي آلماني
175P23Germanyپيپت ژوژه 15 ميلي آلماني
176P24Germanyپيپت ژوژه 20 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
177P25Germanyپيپت سديمان آلماني
178P26Germanyپيپت سرنگي 2 ميلي آلماني
179P27Germanyپيپت سرنگي 5 ميلي آلماني
180P28Germanyپيپت سرنگي 10 ميلي آلماني
181P29Germanyپيپت سرنگي 20 ميلي آلماني
182P30Germanyپيپت سرنگي 50 ميلي آلماني
183P31Germanyپپيتور 1-10 آلماني
184P32Germanyپيست 250 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
185P33Germanyپيست 500 ميلي آلماني
186P34Germanyپيست 1000 ميلي آلماني
187P35Germanyپيکنومتر 50 ميلي آلماني
188P37Germanyپيکنومتر 25 ميلي آلماني
189P38Germanyپيکنومتر 50 ميلي آلماني
190R1Germanyبک گاز آلماني
191R10Germanyبوتيرومتر شير 6% ژربر آلمان
192R11Germanyبوتيرومتر شير 8% ژربر آلمان
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
193R12Germanyبوتيرومتر پنير 40% ژربر آلمان
194R13Germanyبوتيرومتر خامه 70% ژربر آلمان
195R14Germanyبوتيرومتر کره 90% ژربر آلمان
196R15Germanyبورت 10 ميلي آلماني
197R17Germanyبورت 50 ميلي آلماني
198R19Germanyبورت 25 ميلي اتوماتيک آلماني
199R20Germanyبورت 50 ميلي اتوماتيک آلماني
200R21Germanyبورت 10 ميلي پلاستيکي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
201R22Germanyبورت 250 ميلي پلاستيکي آلماني
202R23Germanyبورت 50 ميلي پلاستيکي آلماني
203R24---بوم سنج 600-700 فرانسوي
204R25---بوم سنج 700-800 فرانسوي
205R26---بوم سنج 800-900 فرانسوي
206R27Germanyپايه قيف ايمهوف آلماني
207R28Germanyپليت 80 سانت آلماني
208R29Germanyپليت 10 سانت آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
209R30Germanyپليت 15 سانت آلماني
210R31Germanyپنس کروزه کوچک آلماني
211R32Germanyپنس کروزه بزرگ آلماني
212R33Germanyپوار بورت اتوماتيک آلماني
213R34Germanyپوار پيپت آلماني
214R35Germanyپوار پيپت پاستور آلماني
215S1Germanyشيشه پودري سفيد 100 آلماني
216S10Germanyشيشه پودري سفيد 250 آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
217S11Germanyشيشه پودري سفيد 500 آلماني
218S12Germanyشيشه پودري سفيد 1000 آلماني
219S13Germanyشيشه مايع سفيد 100 آلماني
220S14Germanyشيشه مايعي سفيد 250 آلماني
221S15Germanyشيشه مايعي سفيد 500 آلماني
222S16Germanyشيشه مايعي سفيد 1000 آلماني
223S17Germanyشيشه پودري رنگي 100 آلماني
224S18Germanyشيشه پودري رنگي 250 آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
225S19Germanyشيشه پودري رنگي 500 آلماني
226S20Germanyشيشه پودري رنگي 1000 آلماني
227S21Germanyشيشه مايعي رنگي 100 آلماني
228S22Germanyشيشه مايع رنگي 250 آلماني
229S23Germanyشيشه مايع رنگي 500 آلماني
230S24Germanyشيشه مايعي رنگي 1000 آلماني
231Z0Germanyجار بي هوازي آلماني
232Z1Germanyجا پليت استيل آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
233Z10Germanyجا پيپت استيل آلماني
234Z11Germanyجا پيپت گردان 96 خانه آلماني
235Z12Germanyچراغ الکلي آلماني
236Z13Germanyدر بوتيرومتر آلماني
237Z14Germanyدسيکاتور 21 سانت آلماني
238Z15Germanyدسيکاتور 25 سانت آلماني
239Z16Germanyدسيکاتور 30 سانت آلماني
240Z17Germanyدسيکاتور 21 سانت شيردار آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
241Z18Germanyدسيکاتور 25 سانت شيردار آلماني
242Z19Germanyدسيکاتور 50 سانت شيردار آلماني
243Z20Germanyرطوبت سنج آلماني
244Z21Germanyرک آزمايشگاهي آلماني
245Z22Germanyساعت آزمايشگاهي آلماني
246Z23Germanyسبد استيل
247Z24Germanyست سوکسله سري 3 عددي
248Z25Germanyست فيلتراسيون آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
249Z26Germanyست کامل تقطير
250Z27Germanyسرنگ هاميلتون
251Z28Germanyسمپلر 100 لااندا آلماني
252Z29Germanyسمپلر 250 لاندا آلماني
253Z30Germanyسه پايه فلزي
254Z31Germanyسه راهي شيشه اي
255Z32Germanyشيشه ساعت 4 سانت آلماني
256Z33Germanyشيشه ساعت 8 سانت آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
257Z34Germanyشيشه ساعت 10 سانت آلماني
258Z35Germanyشيشه ساعت 15 سانت آلماني
259Z36Germanyشيشه مکارتي
260Z37Germanyعينک UV آلماني
261Z38Germanyعينک آزمايشگاهي آلماني
262Z39Germanyفالکون تيوپ 15 ميلي آلماني
263Z40Germanyفالکون تيوپ 50 ميلي
264Z41Germanyفيلتر سرنگي 22 درصد آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
265Z42Germanyفيلتر سرنگي 45 درصد آلماني
266Z43Germanyفيلدوپلاتين دسته آلماني
267Z44Germanyقطره چکان 100 ميلي
تعداد یافته : 267

آدرس شرکت

آدرس : ميدان هفت تير ،
ابتداي سهروردي جنوبي ، پلاک 10 ، واحد 8
کد پستي : 1579685119

Info@Aradpajoohansivan.com

تماس ها

77682531-021

77682534-021

09121081707