درباره MSDS

MSDS يا برگه اطلاعات ايمني مواد, حاوي اطلاعات حياتي در خصوص ماده شيميايي مورد استفاده ميباشد بطوريکه با يک نظر اجمالي بتوان به خصوصيات ويژه آن پي برد و در نتيجه روشي ايمن جهت کاربري و يا نگهداري آن ماده را اتخاذ کرد.
بنابراين هدف از تهيه MSDS را ميتوان موارد ذيل دانست :

1) آشنايي با مخاطرات حاد و يا مزمن ماده شيميايي در صورت مواجهه
2) نحوه کاربرد ايمن و بهداشتي ماده شيميايي
3) روش هاي ايمني و بهداشتي در خصوص پيشگيري از مواجهه با ماده شيميايي
4) اقدامات فوريتي هنگام مواجهه,حريق , پاشش و پراکندگي در محيط

تمامي مواد شيميايي داراي MSDS مخصوص خود ميباشند زيرا خصوصيات فيزيکي و شيميايي مواد متفاوت است.

آدرس شرکت

آدرس : ميدان هفت تير ،
ابتداي سهروردي جنوبي ، پلاک 10 ، واحد 8
کد پستي : 1579685119

Info@Aradpajoohansivan.com

تماس ها

77682531-021

77682534-021

09121081707