محصولات

برای نمایش محصولات می توانید از آیتم های ذیل استفاده کنید و محصول مورد نظر خود را جستجو نمائید .

با کلیک بر روی کد محصول می توانید جزئیات کالا را مشاهده نمائید .
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
1A1Germanyبشر 25 ميلي آلماني
2A10Germanyبشر 10 ميلي آلماني
3A11Germanyبشر 1000 ميلي آلماني
4A12Germanyبشر 50 ميلي پلاستيکي آلماني
5A13Germanyبشر 100 ميلي پلاستيکي آلماني
6A14Germanyبشر 250 ميلي پلاستيکي آلماني
7A15Germanyبشر 600 ميلي پلاستيکي آلماني
8A16Germanyبشر 800 ميلي پلاستيکي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
9A17Germanyبشر 1000 ميلي پلاستيکي آلماني
10A18Germanyبشر 2000 ميلي پلاستيکي آلماني
11A2Germanyبشر 50 ميلي آلماني
12A3Germanyبشر 100 ميلي آلماني
13A4Germanyبشر 150 ميلي آلماني
14A5Germanyبشر 250 ميلي آلماني
15A6Germanyبشر 400 ميلي آلماني
16A7Germanyبشر 600 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
17A8Germanyبشر 800 ميلي آلماني
18A9Germanyبشر 5 ميلي آلماني
19B1Germanyارلن 25 ميلي آلماني
20B10Germanyارلن خلاء 500 ميلي آلماني
21B11Germanyارلن خلاء 1000 ميلي آلماني
22B12Germanyارلن خلاء 2000 ميلي آلماني
23B13Germanyارلن خلاء 3000 ميلي آلماني
24B2Germanyارلن 50 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
25B3Germanyارلن 100 ميلي آلماني
26B5Germanyارلن 500 ميلي آلماني
27B6Germanyارلن 1000 ميلي آلماني
28B7Germanyارلن 2000 ميلي آلماني
29B8Germanyارلن خلاء 100 ميلي آلماني
30B9Germanyارلن خلاء 250 ميلي آلماني
31C1Germanyبطري در پيچ دار 100 ميلي آلماني
32C10Germanyبطري در پيچ دار 250 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
33C11Germanyبطري در پيچ دار 500 ميلي آلماني
34C12Germanyبطري در پيچ دار 1000 ميلي آلماني
35C13Germanyبطري در پيچ دار 2000 ميلي آلماني
36C14Germanyبطري در پيچ دار 5000 ميلي آلماني
37C15Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 100 ميلي آلماني
38C16Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 250 ميلي آلماني
39C17Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 500 آلماني
40C18Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 1000 ميلي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
41C19Germanyبطري در پيچ دار قهوه اي 2000 ميلي آلماني
42D1Germanyباريل 5 ليتري شيشه اي
43D10Germanyباريل 10 ليتري شيشه اي
44D11Germanyباريل 20 ليتري شيشه اي
45D12Germanyباريل 5 ليتري پلاستيکي آلماني
46D13Germanyباريل 10 ليتري پلاستيکي آلماني
47D14Germanyباريل 20 ليتري پلاستيکي آلماني
48D15Germanyباريل 50 ليتري پلاستيکي آلماني
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
49E1Germanyمزور 5 ميلي شيشه اي آلماني
50E10Germanyمزور 10 ميلي شيشه اي آلماني
51E11Germanyمزور 25 ميلي شيشه اي آلماني
52E12Germanyمزور 50 ميلي شيشه اي آلماني
53E13Germanyمزور 100 ميلي شيشه اي آلماني
54E14Germanyمزور 250 ميلي شيشه اي آلماني
5