محصولات

برای نمایش محصولات می توانید از آیتم های ذیل استفاده کنید و محصول مورد نظر خود را جستجو نمائید .

با کلیک بر روی کد محصول می توانید جزئیات کالا را مشاهده نمائید .
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
1109967Merckاستاندارد آلمينيوم Aluminium standard
2100013Merckاستون Acetone extra pure
3100003Merckاستونيتريل Acetonitrile
4822255Merckايزو آميل الکل Benzyl alcohol for synthesis
5822050Merck سديم دود سيل سولفات Dodecyl sulfate sodium salt
6188005Merckکارل فيشر Karl Fischer
770715Fluka1(1) نفتل اتيل آمين (±)-1- 1-Naphthyl ethylamine
8N5893Sigmaنارنجنين(±)-Naringenin
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
9107225Merck1و 10 فنانترولين1,10-Phenanthroline monohydrate
10D150959Sigmaدي متيل بي گوانيدهيدرو کلرايد1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
11800952Merck1 و 2 دي برم اتان1,2-Dibromoethane for synthesis
12100955Merck1و2 دي کلرو اتان 1,2-Dichloroethane extra pure
13107478Merck1 و 2 پروپان ديول 1,2-Propanediol EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
14807027Merck1و2 پروپيلن اکسيد 1,2-Propylene oxide for synthesis
15103114Merck1, 3 نيتروبنزن 1,3-Dinitrobenzene for synthesis
16820698Merck1 و 3 ايندان ديون 1,3-Indanedione for synthesis
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
17103115Merck1 , 4 اکسان اکسترا پيور1,4-Dioxane EMPLURA
18820211Merck1برم 4نيتروبنزن1-Bromo-4-nitrobenzene for synthesis
19806210Merck1برم نفتالين1-Bromonaphthalene for synthesis
20822262Merck1بوتانل1-Butanol for synthesis
21100988Merck1 بوتانل 1-Butanol suitable for use as excipient
22801640Merck1 کلرو بوتان 1-Chlorobutane for synthesis
23822064Merck1 هگزا دسن 1-Hexadecene for synthesis
24806072Merck1متيل 2 پيرو ليدون 1-Methyl-2-pyrrolidone for synthesis
ردیف کد کالانام کمپانینام محصولشرح لاتین
25822289Merck1نفتول